Adviseur Crisismanagement- 2721

Job description
As a Crisis Management Consultant you prepare all activities in the cold phase, together with the team according to the SAFe method, so that in the warm phase the virtual team of standby and disaster managers can direct the handling of P1 incidents and calamities.

These activities include:

• The preparation, prioritization and maintenance of the product and sprint backlog, consisting of annual activities, continuity features and stakeholder features.
• Facilitating the evaluation of handled incidents, calamities and crises;
• Preparing and providing education, training and exercises for the emergency response organization;
• Standardizing the approach to incidents, calamities and crises;
• Developing implementation scenarios around risks and calamities.
• You prepare the organization for operational and tactical crisis management;
• You keep relevant professional knowledge;
• You follow relevant developments and translate these into the emergency organization;
• You create internal awareness about crisis management and crisis management;

Location: The Hague
Hours per week: 36
Duration: 12/14/2020 to 5/31/2021
Closing date: 03-12-2020 09:00:00

Requirements
• Academic working and thinking level
• You have knowledge of and experience with crisis management;
• You have knowledge of and experience with risk management;
• You have knowledge of and experience with (crisis) communication

To wish
• You are in possession of job-related (SAFe-Agile) certifications or are willing to obtain them in the short term
• You have demonstrable knowledge and experience with e-government;
• You are demonstrably resistant to stress, you can work well under time pressure and you are able to work outside office hours in case of operational need;
• You are discreet, can recognize a situation in which confidential information is shared and you can adapt your behavior accordingly;
• You are analytical and can translate trends and developments into reports on the emergency organization;
• You can work well together and form an opinion quickly;
• You have a vision, can analyze and anticipate critical situations;
• You act proactively and innovatively;
• You have situational awareness and political-administrative sensitivity;
• You have an excellent command of the Dutch and English language, in word and writing.

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Adviseur Crisismanagement- 2721

Opdrachtomschrijving
Als Adviseur Crisismanagement bereid je in de koude fase samen met het team volgens de SAFe werkwijze alle werkzaamheden voor zodat in de warme fase het virtuele team van stand-by en calamiteitenmanagers de regie op de afhandeling van P1-incidenten en calamiteiten kan voeren.

Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Het opstellen, prioriteren en onderhouden van de product en sprint backlog, bestaande uit jaaractiviteiten, continuïteit features en stakeholder features.
• Het faciliteren van de evaluatie van afgehandelde incidenten, calamiteiten en crises;
• Het voorbereiden en verzorgen van opleidingen, trainingen en oefeningen voor de calamiteitenorganisatie;
• Het standaardiseren van de aanpak van incidenten, calamiteiten en crises;
• Het uitwerken van uitvoeringsscenario’s rondom risico’s en calamiteiten.
• Je bereidt de organisatie voor op operationeel en tactisch crisismanagement;
• Je houdt relevante vakkennis bij;
• Je volgt relevante ontwikkelingen en vertaalt deze door naar de calamiteitenorganisatie;
• Je creëert interne bewustwording rondom crisismanagement en crisisbeheersing;

Locatie: Den Haag
Aantal uur per week: 36
Duur: 14-12-2020 t/m 31-05-2021
Sluitingsdatum: 03-12-2020 09:00:00

Eisen
• Academisch werk- en denkniveau
• Je hebt kennis van en ervaring met crisismanagement;
• Je hebt kennis van en ervaring met risicomanagement;
• Je hebt kennis van en ervaring met (crisis)communicatie

Wensen
• Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen
• Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met de e-overheid;
• Je bent aantoonbaar stressbestendig, kunt goed onder tijdsdruk werken en bent in staat bij operationele noodzaak ook buiten kantoortijden te werken;
• Je bent discreet, kunt een situatie waarin vertrouwelijke informatie wordt gedeeld herkennen en je gedrag hierop aanpassen;
• Je bent analytisch en kunt trends en ontwikkelingen doorvertalen naar rapportages over de calamiteitenorganisatie;
• Je kunt goed samenwerken en snel een oordeel vormen;
• Je hebt een visie, kunt goed analyseren en anticiperen op kritische situaties;
• Je handelt proactief en innovatief;
• Je beschikt over omgevingsbewustzijn en politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift uitstekend.

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

IT Information Management Advisor- 2736

Job description
I&D analysts and consultants who are responsible for identifying and documenting the information and data (I&D) business needs of their customers and stakeholders and help determine solutions to meet needs or resolve business solve problems. Analyze, design, develop, and maintain the end-to-end I&D lifecycle processes that meet business needs and integrate with business processes and IT architecture. Job Responsibilities: Responsible for assessing and managing information and data risks in the business. Responsible for identifying and prioritizing business improvement opportunities with information and data monitoring information and Data Health, Maturity & Compliance.

– Manages one or more tactical IM projects, delegated by the IM Manager.
– Followed stakeholders in determining analyzes / results.
– Actively educates individuals and teams about IM compliance requirements.
– Liaises internally and externally with the company and developers to provide information management solutions.
– Compares market-standard solutions with in-house or legacy solutions and regularly advises the company.
– Work activities and advice have a strong influence on a whole of processes and disciplines.
– Active in designing appropriate information management solutions and responsible for the solution.
– Comply with IM standards, manual, data privacy and other IM-related laws and regulations within their business company and actively coach others to comply with them
meet.
– Responsible for identifying opportunities to deliver value to the business through both the implementation of information management solutions and harvesting existing
information management assets, enabling business strategy, value drivers and KPIs to be achieved.
– Ensures that business information requirements (as dictated by business processes) are met. Works independently under racial managerial supervision.

Location: Amsterdam
Hours per week: 40
Duration: 04-01-2021 to 31-12-2021
Closing date: 03-12-2020 09:00:00

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

IT Information Management Advisor- 2736

Opdrachtomschrijving
I & D-analisten en consultants die verantwoordelijk zijn voor het identificeren en documenteren van de bedrijfsbehoeften op het gebied van informatie en data (I&D) van hun klanten en belanghebbenden en helpen bij het bepalen van oplossingen om aan de behoeften te voldoen of zaken op te lossen problemen. Analyseer, ontwerp, ontwikkel en onderhoud de end-to-end I & D-levenscyclusprocessen die voldoen aan zakelijke behoeften en die kunnen worden geïntegreerd met bedrijfsprocessen en IT-architectuur. Werkverantwoordelijkheden: verantwoordelijk voor het beoordelen en beheren van informatie- en gegevensrisico’s in het bedrijf Verantwoordelijk voor het identificeren en prioriteren van kansen voor zakelijke verbetering met informatie en gegevens Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van informatie- en gegevensverbeteringsplan Verantwoordelijk voor de uitvoering van informatie- en gegevensplan Verantwoordelijk voor het bewaken van informatie en Data Health, Maturity & Compliance.

– Beheert een of meer tactische IM-projecten, gedelegeerd door de IM Manager.
– Beïnvloedt belanghebbenden bij het vaststellen van analyses / uitkomsten.
– Leert individuen en teams actief op over IM-nalevingsvereisten.
– Onderhoudt intern en extern contact met het bedrijf en ontwikkelaars om informatiebeheeroplossingen te leveren.
– Vergelijkt marktstandaardoplossingen met in-house ontwikkelde of legacy-oplossingen en geeft regelmatig advies aan het bedrijf.
– Werkactiviteiten en advies hebben een sterke invloed op een breder geheel van processen en disciplines.
– Actief in het ontwerpen van passende informatiebeheeroplossingen en verantwoordelijk voor de oplossing.
– Voldoet aan IM-normen, handleiding, gegevensprivacy en andere IM-gerelateerde wet- en regelgeving binnen hun respectievelijke bedrijf en actief in het coachen van anderen om hieraan te
voldoen.
– Verantwoordelijk voor het identificeren van kansen om waarde aan het bedrijf te leveren door zowel de implementatie van informatiebeheeroplossingen als het oogsten van bestaande
informatiebeheeractiva, waardoor de bedrijfsstrategie, waardedrivers en KPI’s kunnen worden bereikt.
– Zorgt ervoor dat aan de vereisten van zakelijke informatie (zoals voorgeschreven door bedrijfsprocessen) wordt voldaan. Werkt zelfstandig onder breed bestuurlijk toezicht.

Locatie: Amsterdam
Aantal uur per week: 40
Duur: 04-01-2021 t/m 31-12-2021
Sluitingsdatum: 03-12-2020 09:00:00

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

Interne beheersing/ Interne Controle (IB/IC) Adviseur- 2636

Job description
We are looking for an IB / IC employee who can develop and implement a new control framework within a team but independently and then ‘enforce’ its use. This involves organizing internal control and management information from the technical infrastructure of the data center as well as a limited amount of application data from a number of very large ERP environments (SAP and Oracle Ebs). From this new IB / IC system, reporting will have to be carried out on a daily, weekly and monthly basis (risk-based) and reports will also be periodically sent to the internal and external account. The IB / IC should also be a stimulus in the further professionalization of the technical management environment of the SSC-ICT.

Location: The Hague
Hours per week: 36
Duration: 15-12-2020 to 31-05-2021
Closing date: 02-12-2020 09:00:00

Requirements
– Knowledge and experience with the management and architecture of large-scale ERP applications (SAP and Oracle Ebs)
– HBO level of business administration / knowledge of AO-IC / experience with IT governance issues
– HBO level or extensive practical experience with complex technical IT environments
– HBO work and thinking level / 3 years of experience
– Some knowledge and / or experience with the management (housing, hosting and application management) and architecture of large-scale ERP systems such as SAP and / or Oracle eBS.

To wish
– Sufficient initiative, independence and tenacity to set up a new control framework together within a small team of experts.
– Expert and broadly oriented to connect the world of the IB / IC with the world of information technology.
– Curious and driven to discover new solutions.
Tenacious and convincing enough to overcome any resistance.

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com