Sr. System Architect – 2607

Job Description
Analyzes information needs and designs solutions for objects, by:
– defining and specifying objects, their characteristics, their mutual relationships and their relationships with the environment;
– analyzing, defining and specifying data about objects in their mutual relationship;
– testing the data model for completeness, clarity, consistency and other standards;
– determine in which information processes data are created, maintained and used;
– specifying the relationships between the information processes themselves, the information processes and the data and the information exchange with the environment;
– researching the application packages available on the market;
– testing and, if necessary, supplementing the requirements and wishes that are set for the functionality and technical aspects of the application packages;
– choosing application packages;
– deepening the bottlenecks, starting points, policies and requirements indicated by the client or user organization;
– formulating criteria for the desired information provision on this basis;
– defining the desired information provision of an organization in terms of information processes, data, technical infrastructure and organizational agreements and the
mutual coherence;
– indicating the consequences for the existing situation;
– maintaining the system architectures;
– developing alternatives to achieve the desired information provision situation;
– making recommendations, taking into account decision criteria.

Location: Utrecht
Hours per week: 40 – 40
Duration: 18-01-2021 to 17-01-2022
Closing date: 03-12-2020 10:00:00 AM

Requirements
General work experience
– Candidate has at least 10 years of experience in system development
– The candidate has at least 5 years of experience with computerization and organizational issues within the national government. This experience must have been gained in the last 10 years.

Wishes
Relevant work experience
– Candidate has experience in working with material logistics systems
– Candidate has demonstrable knowledge of and experience with working with SAP DFPS
– Candidate has demonstrable work experience with the SD3 tool
– Candidate has experience in designing and building architecture of large systems. Large systems mean: systems with more than 2,000 connections.

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Sr. Systeem Architect – 2607

Opdrachtomschrijving
Analyseert de informatiebehoefte en ontwerpt oplossingen voor objecten, door:
– het definiëren en specificeren van objecten, hun kenmerken, hun onderlinge relaties en hun relaties met de omgeving;
– het analyseren, definiëren en specificeren van gegevens over objecten in hun onderlinge samenhang;
– het toetsen van het gegevensmodel op volledigheid, duidelijkheid, consistentie en andere normen;
– vaststellen in welke informatie processen gegevens worden gecreëerd, onderhouden en gebruikt;
– het specificeren van de relaties tussen de informatieprocessen onderling, de informatieprocessen en de gegevens en de informatie-uitwisseling met de omgeving;
– het onderzoeken van de in de markt beschikbare applicatie pakketten;
– het toetsen en zo nodig aanvullen van de eisen en wensen die worden gesteld aan de functionaliteit en de technische aspecten van de applicatie pakketten;
– het kiezen van applicatie pakketten;
– het uitdiepen van de door de opdrachtgever of gebruikers organisatie aangegeven knelpunten, uitgangspunten, beleidslijnen en -eisen;
– het op basis hiervan formuleren van criteria voor de gewenste informatievoorziening;
– het definiëren van de gewenste informatievoorziening van een organisatie in termen van informatie processen, gegevens, technische infrastructuur en organisatieafspraken en de
onderlinge samenhang;
– het aangeven van de consequenties voor de bestaande situatie;
– het onderhouden van de systeemarchitecturen;
– het ontwikkelen van alternatieven om de gewenste situatie in de informatievoorziening te bereiken;
– het aanbevelingen doen, rekening houdend met beslissingscriteria.

Locatie: Utrecht
Aantal uur per week: 40 – 40
Duur: 18-01-2021 t/m 17-01-2022
Sluitingsdatum: 03-12-2020 10:00:00

Eisen
Werkervaring algemeen
– Kandidaat heeft tenminste 10 jaar ervaring op het gebied van systeemontwikkeling
– Kandidaat heeft tenminste 5 jaar ervaring met informatiserings- en organisatievraagstukken binnen de Rijksoverheid. Deze ervaring dient te zijn opgedaan in de laatste 10 jaar.

Wensen
Relevante Werkervaring
– Kandidaat heeft ervaring met het werken met materieel logistieke systemen
– Kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het werken met SAP DFPS
– Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de tool SD3
– Kandidaat heeft ervaring in het ontwerpen en bouwen van architectuur van grote systemen. Met grote systemen wordt bedoeld: systemen met meer dan 2.000 aansluitingen.

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

Domain Architect Infrastructure – 2313

Job Description
The Domain Architect has the task to implement the target architecture within a multitenant data center through TOGAF and the use of Archimate. You work together in a team of architects. Maintain contacts with both the Business and the implementation organization and establish a bridge between them.
IV-Organization is looking for a domain architect who is able to make the architecture understandable for all target groups. The activities consist of project activities as well as cooperation on the total target architecture within the line.

Location: Bilthoven
Hours per week: 36
Duration: 12/21/2020 to 12/21/2021
Closing date: 01-12-2020 09:00:00

Requirements
Knowledge of TopDesk
Knowledge of Equinix / national cloud centers
Knowledge of Cisco Network environments
Knowledge of Archimate

Wishes:
Analyze
Creativity
Networking
Environmental awareness
Organizational sensitivity
Persuasiveness
Planning & organizing
Develop employees

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Domein Architect Infrastructuur – 2313

Opdrachtomschrijving
De Domein Architect heeft de taak om middels TOGAF en het gebruik van Archimate invulling te geven aan de doelarchitectuur binnen een multitenant datacenter. Je werkt in een team van architecten samen. Onderhoud contacten met zowel Business als uitvoeringsorganisatie en sluit hiertussen een brug.
IV-Organisatie is op zoek naar een domein architect die in staat is de architectuur voor alle doelgroepen begrijpelijk te maken. De werkzaamheden bestaan zowel uit projectwerkzaamheden als meewerken aan de totale doelarchitectuur binnen de lijn.

Locatie: Bilthoven
Aantal uur per week: 36
Duur: 21-12-2020 t/m 21-12-2021
Sluitingsdatum: 01-12-2020 09:00:00

Eisen
Kennis van TopDesk
Kennis van Equinix/rijkscloudcenters
Kennis van Cisco Netwerk omgevingen
Kennis van Archimate

Wensen:
Analyseren
Creativiteit
Netwerken
Omgevingsbewustzijn
Organisatiesensitiviteit
Overtuigingskracht
Plannen & organiseren
Ontwikkelen van medewerkers

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com