Ketenbeheerder- 1714

Job Description
As a senior chain manager, you have a coordinating role with regard to the services provided by Logius (and its suppliers) towards its customers, namely the (co) authorities and its supporters. You independently handle notifications from customers regarding the service and you communicate proactively about this. Crucial here is the management of the suppliers. You advise the product owner on improvement processes and you carry out analysis and implementation processes and take care of management. Through your activities you contribute to effective data exchange between companies and governments, harmonize processes, and standards within the national government. You reason from the services provided by the client, a world that is on the move 24/7. Continuity is the most important concept here. The work within our chain and architecture is complex. You will come into contact with different systems, networks, and parties. We expect you to be able to deal independently with various stakeholders, such as Product Owners, testers, administrators, users,
and developers. In short, you are environmentally aware and have good communication skills. Dealing with the dynamics of a landscape and a continuously changing technology landscape is not strange to you. But you are also working on existing services, where you focus on the greatest possible usability and availability of the application. In that context, you solve incidents and problems, but you also ensure that issues are identified at an early stage. The person we are looking for thinks along and can explain what is possible. You deal well with high expectations and deadlines and you come up with alternatives, solicited and unsolicited. You know how to retrieve information when necessary, have a flexible basic attitude and are accessible. You are analytically strong. You can share information at various levels and you are politically sensitive. You organize your work independently and take action yourself. You are ambitious, but realistic in the feasibility and possibilities of the service. Finally, you support your colleagues if necessary.

Location: The Hague
Country the Netherlands
Language: Dutch
Hours per week: 36
Duration: 01-01-2021 to 30-06-2021
Closing time: 14-12-2020 09:00:00

Requirements
Education, Certificates, Level of Knowledge
HBO or WO in a relevant direction

Wishes
• You do not have a 9-to-5 mentality, you are proactive and result-oriented. You can act in such a way that you achieve the predetermined goal, product, or effect.
• You are customer-oriented. You can recognize the needs of the customer and take this into account.
• You are analytical and able to convert complex issues into clear solutions.
• You are collaborative. You can achieve a joint result with others.
• You are stress-resistant and able to set priorities.
• You have good written and oral communication skills.
• You are quality-oriented.
• You are flexible. You can adapt quickly and adequately to changing circumstances and developments

Proven & Knowledge
HBO + / 3 years of experience
Management experience in a complex ICT environment, with testing management criteria and accepting new services. / 3 years of experience
Experience in managing (external) suppliers / 3 years of experience

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Ketenbeheerder- 1714

Opdrachtbeschrijving
Als senior ketenbeheerder heb je een coordinerende rol aangaande de dienstverlening van Logius (en haar leveranciers) richting haar afnemers, te weten de (mede)overheden en haar achterban. Je handelt zelfstandig meldingen van de afnemers omtrent de dienstverlening af en communiceert proactief hierover. Cruciaal hierbij is de aansturing van de leveranciers. Je adviseert de product owner omtrent verbetertrajecten en je voert analyse- en implementatietrajecten uit en zorgt voor het beheer. Door jouw activiteiten draag je bij aan effectieve gegevensuitwisseling tussen bedrijven en overheden, harmoniseren van processen en standaarden binnen de Rijksoverheid.Je redeneert vanuit de dienstverlening van de opdrachtgever, een wereld die 24/7 in beweging is. Continuïteit is daarbij het belangrijkste begrip. Het werk binnen onze keten en architectuur is complex. Je komt in aanraking met verschillende systemen, netwerken en partijen.We verwachten dat je zelfstandig kunt omgaan met diverse belanghebbenden, zoals Product Owners, testers, beheerders, gebruikers en ontwikkelaars. Kortom, je bent omgevingsbewust én communicatief vaardig. Omgaan met de dynamiek van een landschap en een continu veranderend technisch landschap is jou niet vreemd. Maar ook ben je bezig met bestaande dienstverlening waarbij je je enerzijds richt op een zo groot mogelijke bruikbaarheid en beschikbaarheid van de applicatie. In dat kader los je incidenten en problemen op, maar zorg je ook dat zaken vroegtijdig worden gesignaleerd.De persoon die wij zoeken denkt mee en kan uitleggen wat wel mogelijk is. Je gaat goed om met hoge verwachtingen en deadlines en komt gevraagd en ongevraagd met alternatieven. Je weet informatie op te halen als dat nodig is, hebt een flexibele basishouding en bent toegankelijk. Je bent analytisch sterk. Je kunt informatie delen op diverse niveaus en bent daarbij politiek sensitief. Je organiseert zelfstandig je werk en onderneemt zelf actie. Je bent ambitieus, maar realistisch in de haalbaarheid en mogelijkheden van de dienstverlening. Tot slot ondersteun je je collega’s als dat nodig is.

Locatie : Den Haag     
Land : Nederland 
Taal : Nederlands
Uren per week : 36
Looptijd : 01-01-2021 t/m 30-06-2021    
Sluitingstijd : 14-12-2020 09:00:00 

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
HBO of WO in een relevante richting

Wensen
• Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit, je bent proactief en resultaatgericht. Je kunt zo handelen dat je het vooraf vastgestelde doel, product of effect bereikt. 
• Je bent klantgericht. Je kunt de behoeften van de klant herkennen en hiermee rekening houden. 
• Je bent analytisch en in staat om complexe vraagstukken om te zetten in heldere oplossingen. 
• Je bent samenwerkingsgericht. Je kunt met anderen een gezamenlijk resultaat bereiken. 
• Je bent stress bestendig, en goed in staat om prioriteiten te stellen. 
• Je hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden. 
• Je bent kwaliteitsgericht. 
• Je bent flexibel. Je kunt je snel en adequaat aanpassen aan veranderende omstandigheden en ontwikkelingen

Werk-en denkniveau
HBO+ / 3 jaar ervaring 
Beheerervaring in een complexe ICT-omgeving, met het toetsen van beheercriteria en accepteren van nieuwe diensten. / 3 jaar ervaring 
Ervaring met de aansturing van (externe) leveranciers / 3 jaar ervaring 

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com