Contracts Specialist- 2639

Command Description
– Support of the purchasing team in drawing up the complete overview of all functional purchasing contracts
– View each contract and analyze the impact on Lacrosse in coordination with stakeholders
– Perform contract transfers to new legal entity
– Contact the supplier to prepare the divorce before day 1 (allocation clauses, etc.)
– Work with Category Managers and Fucntions to develop a corresponding action plan and commercial and contractual negotiations
– Estimate, track and manage financial and operational risks for Nouryon and NewCo
– Provide input for setting up TSAs
– Coordinate between category managers, functions and stakeholders
– Support of the team in other purchasing activities
– Represent the team in internal steerco meetings and report on progress and lead to senior stakeholders.

Location: Amsterdam
Number of hours per week: 40 hours
Start date: 14-12-2020
End date: 31-05-2021
Closing date: 01-12-2020

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Contracts Specialist- 2639

Opdrachtbeschrijving
– Ondersteuning van het inkoopteam bij het opstellen van het volledige overzicht van alle functionele inkoopcontracten
– Bekijk elk contract en analyseer de impact op Lacrosse in afstemming met belanghebbenden
– Uitvoeren van contractoverdrachten naar nieuwe juridische entiteit
– Neem contact op met de leverancier om de scheiding voor te bereiden vóór dag 1 (toewijzingsclausules enz.)
– Werk samen met Category Managers en Fucntions om een bijbehorend plan van aanpak en commerciële en contractuele onderhandelingen op te stellen
– Schatten, volgen en beheren van financiële en operationele risico’s voor Nouryon en NewCo
– Input leveren voor het opzetten van TSA’s
– Coördineren tussen categoriemanagers, functies en belanghebbenden
– Ondersteuning van het team bij andere inkoopactiviteiten
– Vertegenwoordigen van het team in interne steerco-vergaderingen en rapporteren over de voortgang aan en leiding geven aan senior stakeholders.

Locatie: Amsterdam
Aantal uur per week: 40 uur
Start datum: 14-12-2020
Eind datum: 31-05-2021
Sluitingsdatum: 01-12-2020

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

Recruitment Specialist- 2640

Job description
Project leader and tasks of members
Within recruitment we are working on various improvement projects. For example, improving the vacancies, adapting the interview methodology to the different countries or diversity and inclusion.
In addition to working as a corporate recruiter, you fulfill various roles in these improvement projects. As a project manager or as a project member.
As project leader:
• Draw up a project plan and start actions / meetings and progress with team members
• Bring up decisions and needs, identify problems and challenges and discuss them with the project sponsor
• Are the first point of contact about progress and material
• Coordinate with other project teams or internal stakeholders
• Informal management of project members

Location: Amsterdam
Hours per week: 32
Duration: 07-12-2020 to 31-05-2021
Closing date: 01-12-2020 09:00:00

Requirements
• Be a professional partner and trusted advisor to the company in all talent acquisition matters. Respond proactively to the competence need in close consultation with the
company.
• Gain full operational responsibility for delivery in recruitment processes. Planning, implementation and follow-up. Make sure our clients, the recruiting managers, get the right quality and service in the process. During the process, make sure Vattenfall has an excellent candidate experience.
• To be able to analyze the competence need and devise a plan to meet the need. You are looking for the future competence of Vattenfall, not acting alone
from the “here and now” perspective. You have the ability to analyze data and identify appropriate search / sourcing activities.
• Take clear responsibility for your responsibilities and show entrepreneurial spirit in the work. You have strong skills in stakeholder management to keep all stakeholders informed
and keep them satisfied.
• Ensuring a degree of standardization and sharing of best practices within the team and ensuring that all legal and compliance aspects throughout each recruitment process
are being treated
• Handling recruitment projects related to reorganisations.
• Handle the entire recruitment process from A to Z.

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Recruitment Specialist- 2640

Opdrachtomschrijving
Projectleider en taken van leden
Binnen recruitment zijn we bezig met verschillende verbeterprojecten. Bijvoorbeeld het verbeteren van de vacatures, het afstemmen van de interviewmethodologie op de verschillende landen of diversiteit en inclusie.
Naast het werken als corporate recruiter, vervul je verschillende rollen in deze verbeterprojecten. Als projectleider of als projectlid.
Als projectleider:
• Stel een projectplan op en start acties / vergaderingen en voortgang met teamleden
• Breng beslissingen en behoeften naar voren, signaleer problemen en uitdagingen en bespreek deze met de projectsponsor
• Zijn het eerste aanspreekpunt over voortgang en materiaal
• Afstemmen op andere projectteams of interne belanghebbenden
• Informeel sturen van de projectleden

Locatie: Amsterdam
Aantal uur per week: 32
Duur: 07-12-2020 t/m 31-05-2021
Sluitingsdatum: 01-12-2020 09:00:00

Eisen
• Een professionele partner en vertrouwd adviseur van het bedrijf zijn in alle aangelegenheden inzake talentwerving. Reageer proactief op de competentiebehoefte in nauw overleg met het
bedrijf.
• Volledige operationele verantwoordelijkheid krijgen voor de levering in rekruteringsprocessen. Planning, uitvoering en opvolging. Zorg ervoor dat onze klanten, de rekruteringsmanagers, de juiste kwaliteit en service krijgen in het proces. Zorg ervoor dat Vattenfall tijdens het proces een uitstekende kandidaat-ervaring heeft.
• In staat zijn om de competentiebehoefte te analyseren en een plan te bedenken om in de behoefte te voorzien. U zoekt naar de toekomstige competentie van Vattenfall, handelt niet alleen
vanuit het “hier en nu” -perspectief. Je hebt de mogelijkheid om gegevens te analyseren en de juiste zoek- / sourcingactiviteiten te identificeren.
• Neem duidelijk verantwoordelijkheid voor uw verantwoordelijkheden en toon ondernemersgeest in het werk. Je hebt sterke vaardigheden in stakeholdermanagement om alle stakeholders geïnformeerd
en tevreden te houden.
• Zorgen voor een zekere mate van standaardisatie en het delen van beste praktijken binnen het team en ervoor zorgen dat alle juridische en compliancy-aspecten tijdens elk wervingsproces
worden behandeld
• Afhandelen van wervingsprojecten die verband houden met reorganisaties.
• Behandel het volledige rekruteringsproces van A tot Z.

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

Contracts Specialist- 2639

Job description
– Support of the purchasing team in drawing up the complete overview of all functional purchasing contracts
– View each contract and analyze the impact on Lacrosse in coordination with stakeholders
– Perform contract transfers to new legal entity
– Contact the supplier to prepare for the divorce before day 1 (allocation clauses, etc.)
– Working with Category Managers and Fucntions to draw up the corresponding action plan and commercial and contractual negotiations
– Estimate, track and manage financial and operational risks for Nouryon and NewCo
– Provide input for setting up TSAs
– Coordinate between category managers, functions and stakeholders
– Support of the team in other purchasing activities
– Represent the team in internal steerco meetings and report on progress and lead to senior stakeholders
– Location: Arnhem (NL) OR Amsterdam (NL), flexibility needed to go to both offices

Location: Amsterdam
Hours per week: 40
Duration: 12/14/2020 to 5/31/2021
Closing date: 01-12-2020 09:00:00

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com