Business Analyst- 2530

Job description
As a Business Analyst you represent the concerns of customers and end users. You help solve complex issues by collecting input, formulating requirements and setting priorities together with the product owner. Based on this, you help identify possible areas of automation and / or restructure the underlying business process:
You are jointly responsible for achieving the IT and business objectives. It is your role, together with the product owner and stakeholders, to clarify requirements and wishes and to translate them into solutions;
– You are responsible for documentation of requirements and design;
– You help with the development and implementation of the solution and subsequently also test it by conducting test cases;
– You build knowledge and share knowledge of business analysis and business requirements;
– You translate the requirements and wishes into product backlog items so that these can be prepared together with the team to be developed in a sprint.

Location: Eindhoven
Hours per week: 36
Duration: 04-01-2021 to 30-06-2021
Closing date: 11/30/2020 3:00:00 PM

Requirements
It is logical that customer focus, passion, inspiration, self-starter and making an impact are indispensable for this position. In addition, it is important that you recognize everything on the checklist below:
– You have a completed HBO bachelor’s degree;
– You have gained work experience in the financial sector;
– You have knowledge of and experience as a business analyst in a complex environment;
– You have excellent communication skills and would like to use them;
– You are socially skilled, must be able to establish and maintain contacts with (among others) business, builders, testers and architects;
– You can think up solutions conceptually and make the bridge from concept to realization together with the team.
– You are pragmatic, you determine what is needed now, but do not lose sight of the future;
– You feel at home in a team that is continuously improving;
– Experience with scrum is a must;
– Knowledge of Oracle databases is an advantage;
– Knowledge of object oriented programming is an advantage;
– Being able to speak and write English is important, but you also speak, write and understand Dutch at least. If that is not the case, we unfortunately have to reject you.

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Business Analyst- 2530

Opdrachtomschrijving
Als Business Analist vertegenwoordig jij de zorgen van klanten en eindgebruikers. Je helpt complexe vraagstukken op te lossen door input te verzamelen, vereisten te formuleren en samen met de product owner de prioriteiten vast te stellen. Op basis hiervan help je bij het identificeren van mogelijke automatiseringsgebieden en/of de herinrichting van het onderliggende bedrijfsproces:
Je bent medeverantwoordelijk voor het behalen van de IT- en business doelstellingen. Het is jouw rol om, samen met de product owner en stakeholders, eisen en wensen helder te krijgen en te vertalen naar oplossingen;
– Je bent verantwoordelijk voor documentatie van vereisten en het design;
– Je helpt bij het ontwikkelen en implementeren van de oplossing en toetst hier vervolgens ook op door het uitvoeren van testcases;
– Je doet aan kennisopbouw en kennisdeling van bedrijfsanalyse en bedrijfsvereisten;
– Je vertaalt de eisen en wensen naar product backlog items zodat deze samen met het team klaargemaakt kunnen worden om in een sprint ontwikkeld te worden.

Locatie: Eindhoven
Aantal uur per week: 36
Duur: 04-01-2021 t/m 30-06-2021
Sluitingsdatum: 30-11-2020 15:00:00

Eisen
Dat klantgerichtheid, gedrevenheid, inspireren, zelfstarter en impact maken onmisbaar zijn voor deze functie is logisch. Daarbovenop is het belangrijk dat je alles op onderstaande checklist herkent:
– Je hebt een afgeronde HBO bachelor;
– Je hebt werkervaring opgedaan in de financiële sector;
– Je hebt kennis van en ervaring als business analist in een complexe omgeving;
– Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden en wilt deze graag inzetten;
– Je bent sociaal vaardig, moet contacten kunnen leggen en onderhouden met (onder meer) business, bouwers, testers en architecten;
– Je kunt oplossingen conceptueel uitdenken en de brug maken van concept naar realisatie samen met het team.;
– Je bent pragmatisch, bepaalt wat nu nodig is, maar verliest hierbij niet de toekomst uit het oog;
– Je voelt je thuis in een team wat continu aan het verbeteren is;
– Ervaring met scrum is een must;
– Kennis van Oracle databases is een pré;
– Kennis van object georiënteerd programmeren is een pré;
– Engels kunnen spreken en schrijven is belangrijk maar je spreekt, schrijft en begrijpt op zijn minst ook Nederlands. Is dat niet het geval, dan moeten we je helaas afwijzen.

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

Informatiemanager – / Kwartiermaker Sociaal Domein – S-001

Job Description
• You advise on the provision of information within the social domain based on the concern guidelines;
• You act within the social domain as a sparring partner of management and the domain team and carefully monitor the balance between customer, employees, organization, and finances;
• You shape the structural implementation of information management within the social domain;
• You draw up the multi-year I plan (portfolio) of the social domain, maintain it, propagate it, and monitor its realization;
• You contribute from your expertise to the elaboration and further development of vision with regard to (digital) services and business operations within the social domain;
• You coordinate programs and projects in the social domain and monitor the relationship with other municipality-wide developments and systems and coordinate this with the CIO Office;
• You advise the business operations manager and the program managers/project leaders within the social domain on (data and ICT) solutions for change issues in processes i.r.t. chain partners;
• You advise the social domain business operations manager on the commissioning of Service Level Agreements and monitor the implementation and coordinate this with the social domain team;
• You contribute from the social domain to the municipality’s broad information and data strategy and information architecture;
• You investigate the possibilities of working together with partners with regard to current and relevant information issues;
• From the social domain, you are the point of contact when it comes to complex matters regarding the information provided within the municipality.

Location: Eindhoven
Country the Netherlands
Language: Dutch
Hours per week: 36
Duration: 04-01-2021 to 30-07-2021
Closing time: 03-12-2020 08:00 AM

Requirements
Education, Certificates, Level of Knowledge
• You have an academic working and thinking level in the field of Information Management, Business Informatics or Business Administration;
• You have knowledge of and insight into information management and developments within municipalities, partly in relation to strategic policy, preferably in the social domain;
• You have knowledge of current national developments;
• You have knowledge of and experience with (strategic) portfolio management;
• You have developed experience in, knowledge and skills in the field of project management, although you do not fulfill a project management task in this position;
• You have knowledge of and experience with the process and data-oriented working (LEAN mindset);
• You have knowledge/affinity with developments/state of affairs within the social domain;
• You have knowledge of all facets of business management;
• You are a bridge-builder between what the organization needs and what technology can offer;
You communicate effectively, are decisive and you have great connecting and resolving capacity.

Wishes
• Collaborative;
• Analytical skills;
• Management skills;
• Advisory skills;
• Environmental awareness;
• Planning, organizing ability;
Vision

Proven & Knowledge
• You preferably have knowledge of and experience with Agile working methods and SAFE developments and you know how to support organizational transformation;
• You preferably have knowledge of business case development;
• You have knowledge of developments in the social domain;
• You preferably have knowledge of IT Governance and processes (i.e. CoBIT).

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Informatiemanager – / Kwartiermaker Sociaal Domein – S-001

Opdrachtbeschrijving
• Je adviseert over de informatievoorziening binnen het sociaal domein uitgaande van de concern-richtlijnen;
• Je fungeert binnen het sociaal domein als sparringpartner van management en het domeinteam en bewaakt zorgvuldig het evenwicht tussen klant, medewerkers, organisatie en financiën;
• Je geeft vorm aan de structurele invulling van informatiemanagement binnen het sociaal domein;
• Je stelt het meerjarig I-plan (portfolio) van het sociaal domein op, onderhoudt het, draagt het uit en bewaakt de realisatie;
• Je draagt vanuit jouw expertise bij aan de uitwerking en de doorontwikkeling van visie met betrekking tot (digitale) dienstverlening en bedrijfsvoering binnen het sociaal domein;
• Je stemt programma’s en projecten in het sociaaldomein af en bewaakt de samenhang met andere gemeente brede ontwikkelingen en systemen en stemt daartoe af met het CIO Office;
• Je adviseert de manager bedrijfsvoering en de programmamanagers/projectleiders binnen het sociaal domein over (data- en ICT-) oplossingen voor verandervraagstukken in processen i.r.t. ketenpartners;
• Je adviseert de manager bedrijfsvoering sociaal domein over het opdrachtgeverschap aangaande Service Level Overeenkomsten en bewaakt de uitvoering en stemt daartoe af met het domeinteam sociaal domein;
• Je levert vanuit het sociaal domein een bijdrage aan de gemeente brede informatie- en datastrategie en informatiearchitectuur;
• Je onderzoekt mogelijkheden om gezamenlijk met samenwerkingspartners op te trekken wat betreft actuele en relevante informatievraagstukken;
• Je bent vanuit het sociaaldomein hét aanspreekpunt als het gaat om complexe zaken m.b.t. Informatievoorziening binnen de gemeente.

Locatie : Eindhoven
Land : Nederland 
Taal : Nederlands 
Uren per week : 36
Looptijd : 04-01-2021 t/m  30-07-2021
Sluitingstijd : 03-12-2020 08:00

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
• Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau op het gebied van Informatiemanagement, Bedrijfsinformatica of Bedrijfskunde;
• Je hebt kennis van en inzicht in informatiemanagement en ontwikkelingen binnen gemeenten mede in relatie tot strategisch beleid, bij voorkeur in het sociaal domein;
• Je hebt kennis van actuele landelijke ontwikkelingen;
• Je hebt kennis van en ervaring met (strategisch) portfolio management;
• Je hebt ervaring in en kennis en vaardigheden ontwikkeld op het gebied van projectmanagement al vervul je in deze functie geen project management taak;
• Je hebt kennis van en ervaring met proces- en datagericht werken (LEAN mindset);
• Je hebt kennis/affiniteit met de ontwikkelingen/gang van zaken binnen het sociaal domein;
• Je hebt kennis van alle facetten van bedrijfsvoering;
• Je bent een bruggenbouwer tussen wat de organisatie nodig heeft en wat de techniek kan bieden;
Je communiceert effectief, bent doortastend en beschikt over een groot verbindend en oplossend vermogen.

Wensen
• Samenwerkend;
• Analytisch vermogen;
• Sturende vaardigheden;
• Adviesvaardigheden;
• Omgevingsbewustzijn;
• Plannend, organiserend vermogen;
Visie

Werk-en denkniveau
• Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met Agile werkvormen en SAFE ontwikkelingen en weet organisatie transformatie hierin te ondersteunen;
• Je hebt bij voorkeur kennis van business case ontwikkeling;
• Je hebt kennis van ontwikkelingen in het sociaal domein;
• Je hebt bij voorkeur kennis van IT Governance en processen (i.e. CoBIT).

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

DevOps Engineer Azure – H-001

Opdrachtomschrijving
Voor onze klant zijn wij op zoek naar: Microsoft Azure DevOps (CI / CD) System Team Engineer
Azure DevOps (CI / CD) -ingenieur
Als Azure DevOps (CI / CD) Engineer maak je deel uit van het Systeemteam in Eindhoven.
Uw belangrijkste focus ligt op automatisering van CI / CD-pijplijnen met behulp van Microsoft Azure DevOps, PowerShell-scripts en andere tools.
Als systeemteam willen we teamleden hebben met uitstekende technische, communicatie-, coaching- en beïnvloedingsvaardigheden, zodat we de ontwikkelingsteams effectief kunnen helpen hun CI / CD-pijplijncapaciteiten over te nemen en te verbeteren.
Je werkt met Agile (voornamelijk Scrum) ontwikkelteams in een internationale organisatie die op weg is naar DevOps en SAFe

Locatie: Eindhoven
Land Nederland
Taal: nederlands
Uren per week: 36-40
Looptijd: zsm tot 01-03-2021
Sluitingstijd: 20-11-2020 8:00 uur

Eisen
Kennis en vaardigheden om het bovenstaande te ondersteunen
Deskundige kennis en ervaring met
Moderne ontwikkelmethodieken, zoals Scrum, CI / CD, DevOps, etc (bonus: SAFe)
Microsoft Azure DevOps (of VSTS), minimaal 1 jaar hands-on ervaring
Andere tools zoals SonarCloud, testautomatiseringstools, enz. (Bonus: Jira, Maven, Jenkins, containers, HPQC / ALM)
Automatisering met PowerShell, toolintegratie, API-aanroepen, rapportage / Power BI (dashboarding
Voorkeur voor Nederlandstalige kandidaten

Wensen
Instellen, onderhouden, uitbreiden en verbeteren van de toolchain die de Continuous Delivery Pipeline ondersteunt.
Bepalen / verbeteren, introduceren, bewaken en rapporteren over CI / CD-gebruik en gezondheid, processen, normen, richtlijnen en aanbevolen werkwijzen
Assisteer Agile ontwikkelingsteams om technische uitmuntendheid te bereiken
Je werkt in Eindhoven

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com