Senior Process Manager – 5175

Job Description
You are responsible for the development of the integral (social, economic, physical) Vision Zoetermeer 2040 (Environmental Vision);
The target date for completion is for the summer recess of 2021. Until then, the target is 32 hours / week. From the summer recess 2021 onwards, the hours used will be phased out in consultation;
Directing, coordinating and carrying out activities for the Vision Zoetermeer 2040 with the involvement of the various domains;
You are responsible for setting up the strategic agenda, so that the vision will be implemented in accordance with the policy cycle (Programs, Environmental plan, etc.);
Consultation with management, board, council and council, other authorities and internal and external stakeholders;
Coordinating and monitoring the integrality of the process;
Elaboration of the approach into operationalized goals, efforts and resources, determining the mutual cohesion and dependencies;
Leading the core team and project team and stimulating collaboration;
Ensuring that the efforts are actually implemented and lead to the intended outcomes;
Communicating with the environment about the Zoetermeer Vision 2040, working on support and involvement, connecting diverse interests;
Deciding on milestones and changes in the process and proposing adjustments and other measures to the client.

Location: South Holland
Duration: 2/15/2021 to 2/15/2022
Hours a week: 24 hours a week
Closing date: 1/25/2021 9:00 AM

Requirements
A completed education at a minimum university bachelor level.
At least 10 years of demonstrable work experience as a senior process manager or program director with the government (100,000+ municipality or province) in the field of integrated policy development (social, economic, physical), with demonstrably completed comprehensive vision processes for a city.
Demonstrable work experience with the combination of integral vision development and organizational development in the area of ​​the Environmental Act in the past 5 years.
Demonstrable work experience with implementation of vision in implementation programs or area developments in the past 5 years.
At least 10 years of demonstrable work experience as an official figurehead for integrated vision processes towards a political administrative environment in the past 15 years.
At least 5 years of demonstrable work experience with the specific socio-economic and physical issues of new towns in the past 10 years.

Wishes
Good communication and social skills;
Administrative sensitivity;
Focused on collaboration;
Listening well;
Good analytical ability;
Negotiating;
Decisive and decisive;
Enthusiasm, focus on the development of the city;
Being able to come up with creative solutions;
Knowledge transfer, sparring and intervision with teammates;
Being able to properly motivate and argue the usefulness and necessity of the Environmental Vision;
Open and honest attitude.

If you have any questions, please contact us directly on 088 786 0100 or email CSC@chiefsofit.com

Senior Procesmanager – 5175

Opdrachtomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van de integrale (sociaal, economie, fysiek) Visie Zoetermeer 2040 (Omgevingsvisie);
Streefdatum voor oplevering is voor het zomerreces van 2021. Tot die tijd is sprake van inzet voor 32 uur/week. Vanaf het zomerreces 2021 zal de ureninzet in overleg worden afgebouwd;
Het regisseren, coördineren en (laten) uitvoeren van activiteiten voor de Visie Zoetermeer 2040 met betrokkenheid van de verschillende domeinen;
Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van de strategische agenda, opdat de visie conform beleidscyclus (Programma’s, Omgevingsplan e.d.) zal worden geïmplementeerd;
Het voeren van overleg met management, directie, college en raad, andere overheden en interne en externe stakeholders;
Het afstemmen en bewaken van de integraliteit van het proces;
Uitwerken van de aanpak in geoperationaliseerde doelen, inspanningen en middelen, bepalen van de onderlinge samenhang en afhankelijkheden;
Het leidinggeven aan het kernteam en projectteam en het stimuleren van samenwerken;
Zorgdragen dat de inspanningen daadwerkelijk uitgevoerd worden en tot de beoogde uitkomsten leiden;
Communiceren met de omgeving over de Visie Zoetermeer 2040, werken aan draagvlak en betrokkenheid, verbinden van uiteenlopende belangen;
Beslissen over mijlpalen en wijzigingen in het proces en voorstellen doen voor aanpassingen en andere maatregelen aan de opdrachtgever.

Locatie: Zuid-Holland
Duur: 15-2-2021 t/m 15-2-2022
Uren per week: 24 uur per week
Sluitingsdatum: 25-1-2021 09:00

Eisen
Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau.
Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als senior procesmanager of programmadirecteur bij de overheid (100.000+ gemeente of provincie) op het gebied van integrale beleidsontwikkeling (sociaal, economie, fysiek), met aantoonbare afgeronde omvangrijke visietrajecten voor een stad.
Aantoonbare werkervaring met de combinatie van integrale visieontwikkeling en organisatieontwikkeling op het gebied van de Omgevingswet in de afgelopen 5 jaar.
Aantoonbare werkervaring met implementatie van visie in uitvoeringsprogramma’s of gebiedsontwikkelingen in de afgelopen 5 jaar.
Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als ambtelijk boegbeeld voor integrale visietrajecten richting politiek bestuurlijke omgeving in de afgelopen 15 jaar.
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de specifieke sociaaleconomische en fysieke vraagstukken van new towns in de afgelopen 10 jaar.

Wensen
Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
Bestuurlijke sensitiviteit;
Gericht op samenwerken;
Goed kunnen Luisteren;
Goed analyserend vermogen;
Onderhandelingsvaardig;
Doortastend en besluitvaardig;
Enthousiasme, gerichtheid op ontwikkeling van de stad;
Met creatieve oplossingen kunnen komen;
Kennisoverdracht, sparren en intervisie met teamgenoten;
Goed kunnen motiveren en beargumenteren van nut en noodzaak van de Omgevingsvisie;
Open en eerlijke houding.

Bij vragen kunt u direct contact opnemen met 088 786 0100 of mailen naar CSC@chiefsofit.com

Quartermaster / Strategic Director Information Supply – 5140

Job Description
The quartermaster’s task is to prepare the way for the Strategic Director of Information Provision by connecting parts and further professionalizing the Directorate and change organization.

Location: South Holland
Hours per week: 32 – 36
Start date: 11-02-2021
End date: 11-02-2022
Closing date: 22-01-2021

Requirements
6. At least 5 years of demonstrable work experience with change management in the past 10 years in a municipal IT organization in the field of change management.
7. At least 3 years of demonstrable work experience with municipal ICT in the past 5 years.
8. Demonstrable knowledge of modern developments within the municipal information provision, such as data-driven management, common ground, smart city, blockchain, e and its applicability for municipalities (clearly displayed in the CV through reference projects and / or training / courses completed).
9. Demonstrable insight into the origins and consequences of the municipal ICT landscape and the developments therein, both locally and nationally and in Europe; (clearly stated in the CV by means of an explanation of a maximum of 350 words).
10. From a role gained demonstrable work experience in the past 5 years to set up processes from a customer perspective that relate to the entire ICT support chain.

Are you interested or would you like more information about the assignment? Please contact our recruitment team on 088-7860100 or email us at CSC@chiefsofit.com

Kwatiermaker / Strategisch Regisseur Informatievoorziening – 5140

Opdrachtomschrijving
De kwartiermaker heeft als opdracht om de weg te bereiden voor de Strategisch Regisseur Informatievoorziening door onderdelen te verbinden en de Regie- en changeorganisatie verder te professionaliseren.

Locatie: Zuid-Holland
Uren per week: 32 – 36
Startdatum: 11-02-2021
Einddatum: 11-02-2022
Sluitingsdatum: 22-01-2021

Eisen
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met verandermanagement in de afgelopen 10 jaar in een gemeentelijke ICT organisatie op het gebied van beheer of change.
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentelijke ICT in de afgelopen 5 jaar.
8. Aantoonbare kennis van de moderne ontwikkelingen binnen het gemeentelijk Informatievoorziening, zoals datagedreven sturen, common ground, smart city, blockchain, e en toepasbaarheid daarvan voor gemeenten (duidelijke weergegeven in het cv middels referentie projecten en/of behaalde opleiding / cursussen).
9. Aantoonbaar inzicht in ontstaan en consequenties van het gemeentelijke ICT landschap en de ontwikkelingen daarin zowel lokaal als landelijk en Europees; (duidelijk weergegeven in in het cv middels een toelichting van maximaal 350 woorden).
10. Vanuit een rol in de afgelopen 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan om vanuit klantperspectief processen in te richten die betrekking hebben op de hele ICT ondersteuningsketen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie omtrent de opdracht? Neem dan contact op met onze recruitment team op 088-7860100 of mailen op CSC@chiefsofit.com